top of page

Algemene Voorwaarden

Deel 1: algemene voorwaarden 

1. Aard van de overeenkomst 

1.1 De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. Van de Wet educatie en Beroepsonderwijs (WEB). 

1.2. De Algemene Voorwaarden kunnen door Business Fashion Academy eenzijdig worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website. 

1.3. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de student/cursist te volgen opleiding/cursus staan op het opleidingsblad. Het opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het opleidingsblad. 

1.4. Business Fashion Academy, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 81273819 Business Fashion Academy is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

1.5. Onder Jaaropleiding/ avondopleiding en cursus wordt verstaan: een Business Fashion Academy verzorgde jaaropleiding, avondopleiding en cursus. 

1.6. Onder student/cursist wordt verstaan degene die de opleidingsovereenkomst heeft geaccordeerd of ondertekend van een door Business Fashion Academy verzorgde opleiding/cursus. 

2. Inhoud van de overeenkomst 

2.1. De inhoud en inrichting van de opleiding/cursus staan beschreven in de relevante informatie die gedeeld is zoals de website, presentaties en studiehandleiding. De informatie is slechts illustratief en treffen voorbeelden uit het verleden. De daadwerkelijke invulling in het kader van de studieovereenkomst kan afwijken van de getoonde voorbeelden. De student kan dan ook geen rechten ontlenen aan de illustratief getoonde informatie. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en gelden op alle door Business Fashion Academy opgestelde aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten, alsmede op alle door Business Fashion Academy verzorgde opleidingen, cursussen en verrichte werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen. 

2.3. De student/cursist is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde(n) zonder schriftelijke toestemming van Business Fashion Academy. Business Fashion Academy kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. 

3. Overeenkomst/inschrijvingsvoorwaarden 

3.1. Aanmelden voor een opleiding/cursus Business Fashion Academy geschiedt (bij voorkeur) door middel van inzending van een volledig ingevulde aanmeldformulier. Binnen de inschrijfprocedure behoort een intakegesprek waaruit een selectie wordt gemaakt. Nadat de student/cursist de uitslag krijgt met aangenomen, zal de inschrijfprocedure definitief gemaakt worden met deze opleidingsovereenkomst. De aanmelding is pas definitief als de opleidingsovereenkomst ondertekend met het betalingsformulier en/of machtigingsformulier en de reservering kosten ontvangen is door Business Fashion Academy. 

3.2. Alle andere aanmeldingen, waaronder telefonische aanmeldingen of via e-mail, worden door Business Fashion Academy per e-mail bevestigd binnen 10 werkdagen na ontvangst en hierna wordt een intakegesprek ingepland. Hierna volgt dezelfde procedure als beschreven in artikellid 1. 

3.3 Nadat Business Fashion Academy in het geval van een inschrijving de stappen beschreven in 3.1 correct ontvangen heeft is de opleidingsovereenkomst van kracht en dus definitief. Dit wordt per email/brief bevestigd door Business Fashion Academy. 

3.4. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer Business Fashion Academy de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Business Fashion Academy schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor 

de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is wel een voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Annulering op deze voorwaarde vanuit de instelling kan sprake zijn wanneer de student niet aan bepaalde eisen voldoet. 

3.5. Heeft een student/cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding, dan draagt Business Fashion Academy er zorg voor dat deze uiterlijk binnen tien werkdagen zijn beantwoord. Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal Business Fashion Academy de student/cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht. 

3.6. Studenten/cursisten worden geselecteerd en geplaatst op selectieve visie.

3.7. Degene, student/cursist of bedrijf, die volgens het betalingsformulier en machtigingsformulier als debiteur wordt aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de student/cursist worden gevoerd. 

3.8. Indien de student/cursist de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient de bevoegde ouder of voogd toestemming voor deelname te verlenen via een schriftelijke overeenkomst, onderteken van de opleidingsovereenkomst, betalingsformulier en als er sprake is van een machtiging dan moet het machtigingsformulier ingevuld worden. 

3.9. Business Fashion Academy behoudt zich het recht voor een student/cursist uit te sluiten van deelname als het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig op de rekening van Business Fashion Academy is bijgeschreven. 

3.10. De student/cursist verbindt zich door middel van opleidingsovereenkomst terugsturen tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding/cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels. 

3.11. (Rechts)handelingen van ondergeschikten van Business Fashion Academy binden Business Fashion Academy niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Business Fashion Academy uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd. 

3.12. De door Business Fashion Academy aangegane verbintenissen houden nooit meer in dan een inspanningsverplichting. 

3.13. Business Fashion Academy is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden. 

4. Duur en beëindiging overeenkomst 

4.1. Deze opleidingsovereenkomst treedt na ondertekening van student/cursist in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding/cursus zoals vermeld op het opleidingsblad. 

4.2. De student/cursist heeft 14 kalenderdagen de tijd om na het ontvangen van de opleidingsovereenkomst, betalingsformulier en machtigingsformulier getekend terug te sturen naar Business Fashion Academy. Daarnaast moet de student de reserveringskosten in orde maken. Als dit niet voldaan is wordt de plek verheven. 

4.3. Indien bovenstaand proces correct wordt afgehandeld heeft student/cursist 14 kalenderdagen de tijd om een herroepingsrecht in te zetten, en wordt de opleiding/cursus geannuleerd. Indien dit niet van toepassing wordt is student/cursist wettelijk verplicht aan de opleidingsovereenkomst. 

5. Inspanningsverplichtingen Business Fashion Academy 

5.1. Business Fashion Academy organiseert de onderwijsactiviteiten daarvan zodanig dat de student de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. Te weten voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die aangegeven is in de jaarplanning. 

5.2. Business Fashion Academy maakt het rooster en de locaties, en eventuele wijzigingen daarin die geschieden om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen, tijdig aan de student bekend. Uitgangspunt is dat de opleiding op de bij partijen bekende opleidingslocatie plaats zal vinden. Business Fashion Academy kan een opleiding verplaatsen naar een andere (digitale)opleidingslocatie, andere datum en/of andere tijd. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij Business Fashion Academy. 

5.3. Business Fashion Academy spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan op een andere wijze en/of tijdstip aan te bieden, mits dit haalbaar is voor de instelling. 

5.4. Business Fashion Academy spant zich in een aanwezigheidsregistratie te voeren.

5.5 Business Fashion Academy is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Business Fashion Academy geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de student/cursist en Business Fashion Academy en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Bepalingen zoals overeengekomen tussen Business Fashion Academy en de student/cursist strekken zich ook uit over de verhouding tussen student/cursist en de partner. 

5.6. Studenten van de jaar/avondopleiding krijgen tijdens de lessen begeleiding. Buiten lesuren om zal er begeleiding aanwezig zijn per e-mail of op afspraak. Dit zal zijn op de aangegeven lesdagen van 10:00 tot 18:00. Met uitzondering van vakanties en feestdagen. 

6. Inspanningsverplichtingen als student 

6.1. De student/cursist is gehouden de onderwijsactiviteiten volgens het geldende rooster daarin opgenomen onderwijs daadwerkelijk te volgen en in het kader van de opleiding gegeven opdrachten uit te voeren, tenzij dit om dringende redenen niet van hem/haar gevergd kan worden, dan moet dit besproken zijn en schriftelijk goedkeuring van BFA gegeven worden. 

6.2. De student/cursist dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de desbetreffende onderwijsactiviteiten, in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn. 

6.3. De student/cursist moet zich aantoonbaar inspannen om de door de student/cursist opgestelde doelstellingen te behalen. 

6.4. Student/cursist realiseert zich dat voor het volgen van de opleiding het noodzakelijk is dat hij/zij beschikt over de juiste apparatuur (zoals laptop, tablet of iPad) en neemt verantwoordelijkheid voor de benodigde office en adobe programma’s. 

6.5. Eventuele reiskosten voor binnenlandse excursies zijn voor eigen rekening van de student. Daarnaast zijn eventuele bijkomende kosten voor de uitwerking van producten ook voor rekening van de student. De invulling van de kosten kunnen verschillend zijn per trimester, afhankelijk van de invulling van het programma. 

7. Verzuim opleiding 

7.1. Studenten/ cursist is verplicht om 90% aanwezigheid te tonen tijdens de lessen. Tenzij een andere regeling is getroffen. 

7.2. Ingeval van ongeoorloofd verzuim kan de onderwijsleider een passende maatregel opleggen, waaronder het uitsluiten van verder onderwijs met behoud van de verplichting voor de student/cursist het volledige opleidingsgeld te voldoen. 

8. Financiële verplichtingen 

8.1. Prijsopgaven worden door Business Fashion Academy uitgevoerd op basis van de op het aanbod geldende prijzen op dat tijdstip. 

8.2. Partijen zijn er zich van bewust dat Business Fashion Academy op maat gemaakte opleidingen uitvoert, in die zin dat gewerkt wordt met een beperkt aantal studenten/cursisten die opgeleid worden door gerenommeerde docenten op geselecteerde locaties. Een groot deel van het opleidingsgeld wordt door Business Fashion Academy aangewend om kosten van derde(n) te voldoen, zoals huur locatie, inhuren (gast)docenten e.d. De student/ cursist wordt hierop gewezen, ook ter verduidelijking waarom (na annulering/beëindiging door de student/cursist) er alsnog een betaling verschuldigd is. 

8.3. De opgegeven prijzen zijn vrij van BTW en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld. Omdat Business Fashion Academy is ingeschreven bij CRKBO zijn de prijzen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW). 

8.4. De student/cursist verklaart door ondertekening van de opleidingsovereenkomst kennis te hebben genomen van de in artikel 6 beschreven onderwijsbenodigdheden waar hij/zij voor aanvang van de opleiding over moet beschikken en welke extra kosten erbij komen. 

8.5. De student/cursist dient bij de ondertekende opleidingsovereenkomst terugsturen via e-mail of schriftelijk, gelijktijdig en de reserveringskosten ter hoogte van 5% van het toekomstige lesgeld te betalen door middel van iDEAL. De reserveringskosten zal verrekend worden met de rest van het opleidingsgeld. In de periode van betaalde reserveringskosten en juli ontvangt de student/cursist per e-mail/ schriftelijk een factuur voor het resterende bedrag ofwel voor de betaling of de (termijn)betaling mits dit is aangegeven in de bovenstaande periode. Het resterende bedrag dient voor augustus overgeboekt te worden naar de bankrekening aangehouden door Business Fashion Academy. 

8.6. De betalingstermijn voor elke factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum, deze betaaldatum is een fatale termijn. De student/cursist dient ervoor te zorgen dat de factuur binnen deze termijn wordt voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is er sprake van verzuim. Bij verzuim is het gehele bedrag aan opleidingsgeld direct en in het geheel opeisbaar. Daarnaast wordt bij verzuim aanmaningskosten gerekend , de aanmaningskosten zijn 225 euro, deze extra kosten worden berekend. 

Daarnaast wordt er een incassobureau en/of deurwaarder ingeschakeld mocht dit volgens Business Fashion Academy nodig achten. 

8.7. De student/cursist mag zijn betalingsverplichting niet opschorten of verrekenen.

8.8 Bij het opleidingsgeld worden administratiekosten berekend, de administratiekosten zijn € 64,90. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen kan het (resterende) bedrag in een, twee, drie, zes en tien termijnen worden betaald. Bij betaling in één termijn wordt geen toeslag berekend. Bij de jaar en avondopleiding mag het resterende bedrag in twee, drie, zes en tien termijnen worden betaald, bij de termijnbetaling wordt er een percentage op de opleidingskosten berekend. Bij de cursus in twee en drie termijnen. 

• Bij betaling van de jaaropleiding in twee termijnen wordt een toeslag van +1% berekend. • Bij betaling van de jaaropleiding in drie termijnen wordt een toeslag van + 2% berekend. • Bij betaling van de jaaropleiding in zes termijnen wordt een toeslag van + 4% berekend. • Bij betaling van de jaaropleiding in tien termijnen wordt een toeslag van + 6% berekend. 

• Bij betaling van de avondopleiding in twee termijnen wordt een toeslag van +1% berekend. • Bij betaling van de avondopleiding in drie termijnen wordt een toeslag van + 2% berekend. • Bij betaling van de avondopleiding in zes termijnen wordt een toeslag van + 4% berekend. • Bij betaling van de avondopleiding in tien termijnen wordt een toeslag van + 6% berekend. 

• Bij betaling van de cursus in twee termijnen wordt een toeslag van + 4% berekend. • Bij betaling van de cursus in drie termijnen wordt een toeslag van + 6% berekend. 

De student/cursist ontvangt bij betaling in termijnen in alle gevallen in de bovenstaande periode een e-mail/ schriftelijke een factuur waarin de eerste (termijn)betaling wordt vermeld. 

8.9. Bij elke verzuim zullen er aanmaningskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Business Fashion Academy schade te vorderen. Bij betaling in termijnen, zal de vordering ter zake het totaal verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente na de tweede wanbetaling uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten en rente die Business Fashion Academy aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal in zijn geheel op de student/cursist worden verhaald, onverminderd het recht schade te vorderen. 

8.10. Verzuim van student/cursist geeft Business Fashion Academy het recht haar verplichtingen op te schorten waaronder de mogelijkheid voor Business Fashion Academy om de student/cursist (tijdelijk) de toegang tot de opleiding te ontzeggen, totdat de betalingsachterstand is ingehaald door de student/cursist en er geen sprake meer is van wanbetaling. De student/cursist zal geen certificaat ontvangen als de betalingen niet op orde zijn. 

9. Annulering/wijzigingen door Business Fashion Academy 

9.1. Business Fashion Academy kan niet garanderen dat de opleiding/cursus daadwerkelijk plaats zal vinden. Business Fashion Academy is te allen tijde gerechtigd een opleiding/cursus te annuleren, zonder tot voldoening van enige (in)direct schadevergoeding gehouden te zijn. 

9.2. De opleiding/cursus zal in elk geval geen doorgang vinden, indien, naar het oordeel van Business Fashion Academy te weinig studenten/cursisten deel wensen te nemen aan de opleiding of cursus. 

9.3. In geval de opleiding door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vindt deze mededeling zo spoedig mogelijk voor de eerste (les)dag van de opleiding/cursus plaats.

9.4. Bij annulering van de opleiding/cursus door Business Fashion Academy heeft de 

student/cursist (indien de opleiding/cursus) nog niet gestart is, recht op restitutie van de reeds gedane aanbetaling dan wel het reeds betaalde opleidingsgeld. De termijn voor terugbetaling is vier weken na annulering. Indien de opleiding/cursus al gestart is, dan leidt annulering door Business Fashion Academy tot een restitutie van het betaalde opleidingsgeld naar redelijkheid vast te stellen. 

9.5. Indien er voor een opleiding/cursus een maximaal aantal studenten/cursisten is opgenomen en het aantal inschrijvingen dit maximum heeft bereikt, is Business Fashion Academy bevoegd om studenten/cursisten te weigeren. 

9.6. Business Fashion Academy kan niet garanderen dat bij het vaststellen van de data van de lesdagen rekening gehouden wordt met de voorkeuren van de student/cursist.

9.7. Business Fashion Academy is gerechtigd om reeds ingeplande lesdagen te verplaatsen of de locatie te wijzigen, dan wel docenten te vervangen, zonder tot voldoening van enige (in)directe schadevergoeding gehouden te zijn. 

9.8. Bij wijziging van de opleidingsdata en/of -locatie door Business Fashion Academy worden de cursisten/studenten hiervan zo spoedig mogelijk voor de aanvang van desbetreffende les van de op de hoogte gebracht. 

10. Beëindiging overeenkomst 

10.1. Annulering van de overeenkomst dient via e-mail te geschieden en gericht te zijn aan de administratie van Business Fashion Academy het e-mailadres is: administratie@businessfashionacademy.nl. Als annuleringsdatum houdt Business Fashion Academy de verzenddatum van de e-mail aan. 

10.2. Studenten/cursisten die deze overeenkomst aangaan in de uitoefening van hun beroep of bedrijf kunnen de onderhavige overeenkomst alleen behoudens gewichtige redenen opzeggen, in die zin dat partijen feitelijk een overeenkomst van opdracht voor bepaalde duur sluiten met uitsluiting van een opzegmogelijkheid voor de studenten/cursisten die deze overeenkomst aangaan in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. 

10.3. Voor de student/cursist die handelt als consument, en de overeenkomst dus niet is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het volgende bij opzegging van de opleiding/cursus: 

- Opzegging tussentijds is ten alle tijden mogelijk; en 

- De student/cursist is er op gewezen, en is daarmee ook akkoord, dat de student/cursist een redelijke vergoeding - de navolgende bedragen - aan Business Fashion Academy verschuldigd is; en 

- Bij annulering - na acceptatie - tussen twee maanden en vier weken voor aanvang van de betreffende opleiding/ cursus/ eerste lesdag is een bedrag van 35% van het volledige opleidingsgeld verschuldigd; en 

- Bij annulering – na acceptatie - tussen vier weken en de uiteindelijk aanvang van de betreffende opleiding/ cursus/ eerste lesdag is een bedrag van 50% van het volledige opleidingsgeld verschuldigd; en 

- Bij annulering na aanvang van de opleiding/cursus is de cursist/student aan Business Fashion Academy 50% van het volledige opleidingsgeld verschuldigd, te vermeerderen met het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of de student aanwezig was bij de bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen kosten. 

- Bij de bovenstaande punten vervalt het eerder overeengekomen termijnplan, en zal het bovenstaande gelden. 

10.4. Partijen achten voornoemde annuleringsregeling redelijk, in die zin dat partijen zich realiseren dat het de student/cursist die handelt als natuurlijke persoon op grond van de wet vrij staat op ieder moment de overeenkomst van opdracht te beëindigen zonder dat deze student/cursist een schadevergoeding verschuldigd is. De student/cursist die handelt als natuurlijke persoon dient (in het geval van opzegging) aan Business Fashion Academy wel de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opleidingsovereenkomst te voldoen. Partijen begroten de omvang van deze onkosten conform lid 3 van dit artikel. 

10.5. De student/cursist kan de aanmelding annuleren zoals bedoeld in artikel 4 lid 3. Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus niet op deze wijze annuleert, is de student/cursist wettelijk verplicht aan de overeenkomst. 

Pagina 8 van 12

10.6. Indien de student/cursist de aanmelding voor een opleiding/cursus wel tijdig, en conform het bepaalde in artikel 4 lid 3 annuleert, zal Business Fashion Academy binnen veertien kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie. 

10.7. Indien de student/cursist na aanvang van de opleiding/cursus besluit de opleiding/cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het betaalde opleidingsgeld plaats en is student/cursist verplicht om het eventueel resterende opleidingsgeld te voldoen. 

10.8. Indien student/ de cursist niet bij de lessen van de opleiding/ cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het opleidingsgeld. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/ cursus door de cursist/student vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats. 

10.9. Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte of ongeval, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring en overleg, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn. 

10.10. Indien de student/cursist, als gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van een familielid in 1ste & 2de graad, één of meerdere lessen absent is, wordt de student/cursist, op vertoon van een doktersverklaring en overleg, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. Van uitstel van betaling zal geen sprake zijn. 

10.11. In geval van het overlijden van de student/cursist wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het opleidingsgeld, met aftrek van kosten voor de opleiding/cursus tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd. 

10.12. De student/cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke student/cursist betaamt. De student/cursist houdt zich aan de geldende beroepshouding (bijlage 1) waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Indien de student/cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Business Fashion Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere studenten/cursisten toebrengt, behoudt Business Fashion Academy zich het recht voor de overeenkomst met de student/cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het opleidingsgeld plaats. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1. Voor het geval de student/cursist handelt als consument en de student/cursist schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Business Fashion Academy, beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de cumulatieve schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de student/cursist is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De cumulatieve schadevergoedingsverplichting van Business Fashion Academy gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Business Fashion Academy door de verzekeraar van Business Fashion Academy onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Business Fashion Academy geldt het voorgaande niet. 

11.2. Voor het geval de student/cursist handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf wordt de opdracht, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgevoerd. Als de in dit artikellid genoemde student/cursist schade lijdt, is de (buiten)contractuele cumulatieve aansprakelijkheid van Business Fashion Academy die het gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen, beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de cumulatieve schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de student/cursist is 

voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De voornoemde schadevergoedingsverplichting van Business Fashion Academy gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Business Fashion Academy door de verzekeraar van Business Fashion Academy onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Business Fashion Academy geldt het voorgaande niet. 

11.3. Business Fashion Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van de opleidingsovereenkomst. De student/cursist heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen. 

11.4. Business Fashion Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van de student/cursist. 

11.5. Business Fashion Academy is voor het overige niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Business Fashion Academy is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Business Fashion Academy zich door middel van een aansprakelijk verzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. Business Fashion Academy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

11.6. Alle schade die door de student/cursist in het gebouw wordt aangericht, bijvoorbeeld schade aan meubilair of apparatuur etc. zal op de student/cursist of wettelijke bevoegde ouder of voogd worden verhaald. 

11.7. De door de student/cursist bepaalde doelstellingen zijn niet de verantwoordelijkheid van Business Fashion Academy. De student/cursist is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen, en het resultaat aan het einde van een opleiding/ cursus. 

11.8. De beperking van aansprakelijkheid strekt zich tevens uit tot alle personen waarvan vast zou komen te staan dat Business Fashion Academy voor hen verantwoordelijk is. 

12. Procedure voor geschillen en klachten 

12.1. Als de student/cursist vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan de student/cursist een klacht indienen bij de klachtencommissie van Business Fashion Academy. 

12.2. Heeft een student/cursist aan een opleiding/cursus of nascholing een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Business Fashion Academy. 

12.3. De student/cursist stuurt de klacht digitaal naar de klachtencommissie van Business Fashion Academy. De klacht omvat tenminste: – naam en adres van de indiener – datum van indiening – omschrijving van de klacht – de gronden van de klacht – de ondernomen voor stappen beschrijving van de klacht – de gronden van de klacht – de ondernomen voorstappen. 

12.4. Verzending klachten, de student/cursist stuurt zijn/haar klacht naar Business Fashion Academy, afdeling klachten, t.a.v. coördinator Business Fashion Academy: E- mailadres: algemenezaken@businessfashionacademy.nl 

12.5. De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan. 

12.6. De klachtencommissie van Business Fashion Academy voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, per e-mail, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. 

12.7. De klachtencommissie van Business Fashion Academy geeft de student/cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden. 

12.8. Business Fashion Academy garandeert de student/cursist dat elke klacht zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de student/cursist zal worden behandeld. 

12.9. De klachtencommissie van Business Fashion Academy beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de student/cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klachten digitaal berichten en de uitspraak aan de student/cursist voorleggen. 

12.10. Mocht de klachtencommissie van Business Fashion Academy meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie van Business Fashion Academy aan binnen welke termijn de student/cursist een antwoord kan verwachten. 

12.11. Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard. 

12.12. Indien een student/cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de onafhankelijke 3e partij genaamd: 

Marcel Joosten. Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste: 

- naam en adres van de indiener 

-datum van indiening 

-omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend -de gronden van het beroep 

Het beroepschrift wordt schriftelijk gericht aan de onafhankelijke derde:  t.a.v. Marcel Joosten.

12.13. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de onafhankelijke 3e partij is bekend gemaakt. 

12.14. De onafhankelijke 3e partij beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de student/cursist. Mocht de onafhankelijke 3e partij meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de onafhankelijke 3e partij aan binnen welke termijn de student/cursist een antwoord kan verwachten. 

12.15. Business Fashion Academy accepteert de uitspraak van de onafhankelijke 3e partij, en de uitspraak is bindend. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld. 

12.16. De onafhankelijke 3e partij garandeert de student/cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de student/cursist zal worden behandeld. 

12.17. Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard. 

13. Certificaat/vrijstellingen en herkansingen 

13.1. De student/cursist ontvangt alleen na het voldoen van alle termijnbetalingen en het succesvol afronden van de opleiding/cursus een certificaat. 

13.2. Business Fashion Academy geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding/cursus. 

13.3. Indien een opleiding/cursus moet worden afgesloten met een eindopdracht van de student/cursist die met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de student/cursist het recht deze opdracht te verbeteren of in te halen binnen de door Business Fashion Academy genoemde periode. 

14. Geheimhouding 

14.1. Eenieder die vanuit Business Fashion Academy betrokken is bij de uitvoering van een opleiding/cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. 

14.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

15. Intellectuele eigendomsrechten 

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het door Business Fashion Academy aan de student/cursist verstrekte cursusmateriaal/ lesmateriaal, liggen bij Business Fashion Academy. 

15.2. Alle door Business Fashion Academy verstrekte stukken, zoals lesmateriaal, readers, presentaties, rapporten, video’s enz., blijven na betaling van het opleidingsgeld eigendom van Business Fashion Academy. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Business Fashion Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 

15.3. De student/cursist geeft Business Fashion Academy toestemming om foto’s van student en producten te delen op Instagram/ Facebook/ LinkedIn en andere social media kanalen. 4. De student/cursist geeft toestemming om de gedeelde foto’s van student en producten te gebruiken voor marketing/ branding doeleinden. 

16. Persoonsgegevens 

16.1. Naam– adres– en e-mailgegevens van de student/cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Business Fashion Academy en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de opleidingen/cursussen en om de student/cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen/cursussen verzorgd door Business Fashion Academy. De gegevens worden slechts aan derden verschaft indien dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van de opleiding en na toestemming van de student/cursist. 

16.2. Business Fashion Academy verwerkt de door de student/cursist verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Business Fashion Academy. 

Opleidingsovereenkomst 

Bijlage 1: beroepshouding 

Business Fashion Academy verwacht een bepaald beroepshouding tijdens de opleiding/ cursus. Bij Business Fashion Academy word je uitgedaagd kritisch na te denken over de manier waarop je in de lessen aanwezig bent en hoe een student/cursist te werk gaat. Het is belangrijk om te weten welke waarden een student/cursist zelf heeft maar ook welke waarde Business Fashion Academy heeft en hier pas je je beroepshouding op aan. Het is bij Business Fashion Academy vooral belangrijk dat je leert begrijpen wat jouw kwaliteiten zijn, hoe jij ze het beste in kan zetten en wat er in het werkveld van je verwacht wordt. Hieronder zijn een aantal punten genoemd die bij Business Fashion Academy belangrijk zijn op het gebied van beroepshouding. 

•De student/cursist houdt zich aan de regels en voorschriften van Business Fashion Academy. •De student/cursist accepteert feedback van leidinggevende. 

•De student/cursist meldt op tijd absentie. 

•De student/cursist heeft een hoog werktempo en actieve houding. 

•De student/cursist is positief aanwezig tijdens de opleiding/ cursus. 

•De student/cursist is te allen tijde respectvol naar andere. 

•De student/cursist komt zijn/haar afspraken na. 

•De student/cursist neemt verantwoordelijkheid voor de zelf opgestelde doelstellingen. •De student/cursist kan samenwerken. 

•De student/cursist boekt voldoende voortgang. 

•De student/cursist houdt te allen tijde respect voor de instelling, collega’s en cliënten etc. •De student/cursist neemt de feedback in zich op en past het dusdanig toe. 

Update januari 2024

bottom of page